Offerttjänst

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Offerttjanst.se är en del av Scoped Consulting, org. no 559144-7262, tillika personuppgiftsansvarig för användare i Offerttjänst. Denna integritetspolicy beskriver regler och riktlinjer för insamling, lagring, hantering och radering av personuppgifter.

Personuppgifter behandlas för att tillhandahålla Offerttjanst.se. Offerttjänst är en plattform för att hämta in och sammanställa offerter från anslutna leverantörer. Vid tecknande av avtal som presenterats genom Offerttjänst får du som användare av tjänsten separat ta ställning till personuppgiftsbehandling från vald leverantör.

Vid behandling av personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.

Syfte

Denna integritetspolicy förklara hur vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter. Den informerar även om vilken laglig grund som behandlingen sker, vilka som delges uppgifterna, dina rättigheter samt hur du går tillväga för att framföra synpunkter till oss.

Kategorier

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas:
– Person- och kontaktinformation (såsom namn, telefonnummer, e-postadress)
– Korrespondens (via exempelvis e-post och telefon)
Utöver detta kan uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger alternativt sådant som den registrerade själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll, behandlas.

Insamling av personuppgifter 

Offerttjänst erhåller i första hand personuppgifter i samband med nyttjande av tjänsten. Andra tillfällen är:
– Uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtal eller digitala möten
– Uppgifter som du registrera via vår webbplats
– Uppgifter som lämnas vid anmälan till nyhetsbrev eller andra utskick

Kategorier av behandling 

Följande kategorier av behandling kan komma att ske:
– Insamling
– Organisering/strukturering
– Lagring
– Radering
– Bearbetning/ändring
– Sammanställning av uppgifter och rapportering till tillämplig myndighet
– Säkerhetskopiering
– Rättning av buggar, säkerställande av drift och säkerhet
I övrigt på det sätt som krävs för att uppfylla skyldighet enligt lag

Kategorier av registrerade 

Offerttjänst behandlar personuppgifter från följande intressenter:
– Anställda
– Konsulter
– Leverantörer
– Branschkontakter
– Användare av Offerttjänst

Syfte och laglig grund för behandling 

Samtliga behandlingar av personuppgifter sker för att Offerttjänst ska kunna tillhandahålla tjänsten, fullgöra skyldigheter enligt avtal och tillämplig lag samt för att kunna försvara sig i händelse av rättsligt anspråk. Utifrån respektive kategori specifikt enligt:

Anställda

Personuppgifter behandlas utifrån att upprätthålla en anställning (lön, skatt etc.) samt att upprätthålla vår interna verksamhet. Behandling sker utifrån att utföra åtagande enligt anställningsavtal samt tillämplig lagstiftning.

Vid rekrytering hanteras uppgifter för att administrera och genomföra rekryteringsprocess utifrån ett berättigat intresse. I det fall underlag (CV, kontaktuppgifter, personligt brev) sparas för framtida bruk ber vi om ditt samtycke.

Konsulter och leverantörer

Behandling sker för att upprätthålla tjänster och affärsrelationer utifrån att utföra åtagande enligt avtal samt tillämplig lagstiftning.

Branschkontakter och användare av Offerttjänst

Behandlingen sker i syfte att informera om Offerttjänst samt att upprätthålla och genomföra upphandling i tjänsten. Behandlingen sker utifrån ett berättigat intresse samt att utföra de åtaganden som tjänsten erbjuder.

Parter som eventuellt tar del av personuppgifter 

Offerttjänst kan komma att överföra eller dela uppgifter med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå. Följande parter och tillfällen kan komma att hantera personuppgifter:

Leverantörer och partners

Vid behov kommer Offerttjänst dela personuppgifter till leverantörer eller partners för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med Offerttjänsts syfte eller andra syften som framgår i denna integritetspolicy.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som exempelvis Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Avyttring

Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part kan Offerttjänst komma att dela personuppgifter med potentiella köpare.

Var behandlas personuppgifter 

Offerttjänst arbetar alltid mot att behandla personuppgifter och information i EU/ESS. Data kan dock i vissa fall och av leverantör/underleverantör komma att hanteras utanför EU/ESS. I dessa fall vidtar Offerttjänst alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att hanteringen ska ske säkert och på en skyddsnivå jämförbar med det som normalt tillämpas i EU/ESS.

Rättigheter till tillgång, rättelse och radering 

Tillgång till data

Du kan kostnadsfritt begära ett så kallat registerutdrag över den information vi har om dig.

Rättelse

Du har rätt att korrigera felaktigheter och information som inte är komplett.

Radering

Du har rätt att begära radering (ref. “rätten att bli glömd”) av dina personuppgifter i hänseende till information som inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Observera att det kan finnas legala skyldigheter som gör att Offerttjänst inte omedelbart kan radera delar av din data. I förekommande fall informerar Offerttjänst specifikt vilken data det gäller, vilka legala skyldigheter samt hur länge uppgiften kommer att lagras.

Hantering av Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Nej, Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill använda våra portaler men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Våra social media-kopplingar med AddThis för till exempel Facebook, Google+, Twitter, Linkedin och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är. För mer info, se AddThis privacy policy.

 

Personuppgiftsansvarig

Scoped Consulting AB
Organisationsnummer: 559144-7262

Telefon: 020-104510
E-post: info@scoped.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2023-05-20